aatc.tw  

常用線材/端子/橡膠套

 
昊宬 專業生產 喇叭 蜂鳴器 受話器 電容式麥克風 警報器 各類揚聲器 ; 有相關產品問題以及需求請參考 聯絡我們 相關資訊 !

 

 

 

 


 
端子:
  * 常用端子
 
 
線材: 
  * UL 1571
  * UL 1007

  麥克風用橡膠套: 
  * 9.7mm

  * 6.0mm
  * 4.0mm

 ■ 品質相關認證: 
  * ISO9001
  * ISO14001
  * ISO/TS
16949